Fundusz obligacji

Fundusz obligacji to inaczej fundusz papierów dłużnych. Jest on funduszem inwestycyjnym, który większość swoich pieniędzy przeznacza na obligacje. Fundusze obligacji inwestują w różnego rodzaju papiery dłużne. Są to papiery dłużne zarówno o dłuższych jak i krótszych terminach inwestycji. Obligacje długoterminowe oferują wyższe oprocentowanie, krótkoterminowe pozwalają na wykorzystywanie nadarzających się okazji, jak i na zachowanie płynności.
Spodziewana i oczekiwana stopa zwrotu z funduszu obligacji to około 6%. Fundusze obligacji charakteryzują się więc większą zmiennością niż fundusze pieniężne. Rentowność obligacji zależy od zmian stóp procentowych. Gdy stopy procentowe rosną to obligacje tanieją. Skutkiem tego jest spadek wartości jednostek uczestnictwa. Fundusz posiadający dane obligacje otrzyma dokładnie tyle samo odsetek ile miał dostać, ale strata rynkowa będzie musiała zostać odrobiona nieco później.
Fundusze obligacji są bardzo zyskowne w czasie bessy. Podczas inwestowania warto zawsze pamiętać, że powinno się  szukać najwyższych możliwych zysków jednocześnie zachowując zdrowy rozsądek.

Fundusz obligacji
Oceń ten post