Nowelizacja o zamówienia w przywięziennych zakładach pracy

24.09 we wtorek wchodzą w życie przepisy, dzięki którym Minister Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej są zwolnione z obowiązku stosowania ustawy PZP na rzecz przywięziennych zakładów pracy prowadzącym działalność w formie przedsiębiorstw państwowych oraz instytucji gospodarki budżetowej.
Będzie to możliwe tylko po spełnieniu łącznie następujących przesłanek: Zamówienie będzie udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, wartość będzie mniejsza niż 14.000 euro. Zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy będzie dotyczyła zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy.
Ma to zwiększyć zatrudnienie osób skazanych oraz polepszyć kondycję finansową tych zakładów.

Nowelizacja o zamówienia w przywięziennych zakładach pracy
Oceń ten post