Ruszył program dofinansowań dla budujących mieszkania o niskim zużyciu energii

Ruszył program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. Fundusz określił warunki uczestniczenia w programie oraz podał listę banków współpracujących. Nie wiadomo czy znajdą się chętni, bo aby ubiegać się o częściową spłatę kapitału kredytu na budowę lub zakup domu (mieszkania) w budynku energooszczędnym trzeba spełnić wiele drobiazgowych warunków. Program nakłada też wiele wymogów na deweloperów, w części niemożliwych do zrealizowania, jak choćby zalecenie budowy budynku tylko przez jedną firmę, bez pomocy podwykonawców.
Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). Celem programu jest oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych
Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę/zakup domu lub zakup mieszkania.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOPŁATĘ

Deweloper (lub spółdzielnia mieszkaniowa), który będzie chciał oferować na rynku mieszkania z dopłatą, musi uzyskać potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań NFOŚiGW. Deweloper, po pozytywnej ocenie projektu budynku przez weryfikatora programu, przekazuje tę informację do Funduszu. Na tej podstawie lista budynków pozytywnie zweryfikowanych będzie umieszczana na stronie NFOŚiGW. Deweloper będzie mógł oferować mieszkania w budynku energooszczędnym z dopłatą, posługując się tym potwierdzeniem. Beneficjent programu po podpisaniu z deweloperem umowy, składa w wybranym banku dokumenty w celu uzyskania kredytu z dopłatą. Po podpisaniu umowy kredytowej, zrealizowaniu przedsięwzięcia i potwierdzeniu osiągnięcia standardu energetycznego budynku, dotacja jest przekazywana za pośrednictwem banku na konto kredytowe beneficjenta.

Przy udzielaniu kredytów z dopłatą będą współpracowały: Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK, Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska i Deutsche Bank PBC. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚiGW oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.
NFOŚiGW zachwala zalety programu podkreślając, że przyniesie on wiele korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

– dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
niższych kosztów eksploatacji budynku,
– podniesienia wartości budynku.

Szczegółowe wymogi
Jednak aby cieszyć się z niższych kosztów eksploatacji domu lub mieszkania, trzeba najpierw spełnić wiele wymogów, aby uzyskać dopłatę w ramach programu. Można uzyskać bezzwrotne i jednorazowe dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł. dla budynku pasywnego, a 30 tys,. zł. dla budynku energooszczędnego. Natomiast przy zakupie mieszkania można otrzymać odpowiednio 16 tys. zł. i 11 tys. zł.

Wysokość dofinansowania jest zależna od wskaźnika dotyczącego zużycia energii oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Potwierdzenie spełnienia standardów energetycznych będzie zależało od dostarczenia między innymi:

– oświadczenia inspektora nadzoru (obowiązkowo dla budynków wielorodzinnych) lub kierownika budowy (dla budynków jednorodzinnych), że wszystkie prace mające wpływ na charakterystykę energetyczna budynku, zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Funduszu,
– aprobaty technicznej dla zastosowanych materiałów izolacyjnych, systemów ociepleń, ram okiennych, szyb i drzwi zewnętrznych oraz materiałów technicznych potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wartości współczynnika przewodzenia ciepła,
– dokumentacji technicznej dotyczącej zastosowanej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, potwierdzającej osiągnięcie wymaganej sprawności odzysku ciepła oraz wymaganego poziomu zużycia energii elektrycznej,
– dokumentacji technicznej dotyczącej elementów automatyki, napędów elektrycznych, pomp, zastosowanych w instalacjach wentylacyjnej, grzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej,
– dokumentów potwierdzających zakup ww. materiałów i urządzeń,
– dokumentacji fotograficznej wszystkich etapów budowy, istotnych z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku.

SPEŁNIENIE WARUNKÓW BĘDĄ OCENIALI WERYFIKATORZY PROGRAMU

Konieczne będzie także dostarczenie przez wykonawcę wielu protokołów, dotyczących np. regulacji systemu wentylacyjnego.
W trakcie budowy trzeba będzie ustanowić nadzór budowlany, zgodnie z Prawem budowlanym. W przypadku budowy domów jednorodzinnych wymagane jest ustanowienie jedynie kierownika budowy. Zarówno kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru powinni posiadać wiedzę i doświadczenie związane z budowa domów pasywnych i energooszczędnych

NFOŚiGW zaleca przy doborze wykonawców ograniczenie liczby usługodawców. Całość inwestycji powinna być, w miarę możliwości przeprowadzana przez jedną firmę.

Polski Związek Firm Deweloperskich skrytykował ilość i szczegółowość wymogów, jakie będą musiały spełniać energooszczędne budynki. Zdaniem Związku oznaczają one konieczność stosowania droższych materiałów, co przełoży się na wyższą cenę domów i mieszkań. Klienci natomiast poszukują mieszkań w dobrym standardzie, ale tanich. Najbliższe tygodnie pokażą, czy jest zainteresowanie programem wśród kupujących. Z pierwszych wypowiedzi deweloperów wynika, że wezmą udział w programie, jeśli będzie zainteresowanie klientów mieszkaniami w energooszczędnych budynkach.

DEWELOPERZY MUSZĄ SIĘ DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW UE

Warto wspomnieć, że niezależnie od programu dopłat do energooszczędnych budynków, wszyscy je budujący będą musieli spełnić wymogi dotyczące energooszczędności. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Realizowany obecnie przez NFOŚiGW program dopłat do budynków energooszczędnych ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych i wykonawców do wymagań ww. Dyrektywy.
Budżet programu dopłat do energooszczędnych budynków wynosi 300 mln zł. Środki te pozwolą na realizację około 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31 grudnia 2022 r.

Ruszył program dofinansowań dla budujących mieszkania o niskim zużyciu energii
Oceń ten post